Аудиттелген жылдық қаржылық есептілік

 Тәуелсіз аудитордың есебі

Сыртқы аудитор бойынша ақпарат

  Аудиторлық мекемені таңдау тәртібі

  Бекітілген дивидендтердің мөлшері

ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНС

31.12.2018 қарасты
мың теңге

Активтер Жол коды Есепті кезеңнің соңында  Есепті кезеңнің басында
I. Қысқамерзімді активтер:
Ақша қаражаты және оның эквиваленттері  010                     9 539 178                    6 751 184
Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер 011                                  -                                 -
Туынды қаржы құралдары 012                                  -                                 -
Пайда мен шығын арқылы әділ құны бойынша есепке алынған қаржы активтері 013                                  -                                 -
Өтеуге дейін ұсталған қаржылық активтер  014                                  -                                 -
Басқа қысқа мерзімді қаржы активтері 015                         56 990                    7 833 556
Қысқа мерзімді сауда және басқа дебиторлық берешек 016                     7 815 512                    7 531 484
Ағымдағы табыс салығы 017                         14 426                         37 258
Қорлар 018                   19 947 045                  15 794 309
Басқа қысқа мерзімді активтер  019                        908 765                       850 311
Жиыны қысқамерзімді активтер (010-нан бастап 019 жолдар сомасы) 100                   38 281 916                  38 798 102
Сатуға арналған активтер (немесе шығып кеткен топтар)  101                                  -                                 -
II.Ұзақмерзімді активтер
Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер 110                                  -                                 -
Туынды қаржы құралдары 111                                  -                                 -
Пайда мен шығын арқылы әділ құны бойынша есепке алынған қаржы активтері 112                                  -                                 -
Өтеуге дейін ұсталған қаржылық активтер  113                                  -                                 -
Басқа да қысқа мерзімді қаржы активтері 114                                  -                                 -
Ұзақ мерзімді сауда және басқа дебиторлық берешек 115                                  -                                 -
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынған инвестициялар 116                   10 150 546                    8 353 356
Инвестициялық мүлік 117                                  -                                 -
Негізгі құралдар 118                   19 654 248                  19 669 612
Биологиялық активтер 119                                  -                                 -
Барлау және бағалау активтері 120                        369 152                       387 667
Материалдық емес активтер  121                        472 054                       524 425
Кейінге қалдырылған салық активтері 122                         28 831                         30 118
Басқа ұзақ мерзімді активтер 123                     9 823 951                    8 042 637
Жиыны ұзақмерзімді активтер (110-нан бастап 123 жолдар сомасы) 200                   40 498 782                  37 007 815
Баланс ( 100 жол + 101 жол + 200 жол) -                   78 780 698                  75 805 917
Міндеттемелер және капитал Жол коды - -
III. Қысқамерзімді міндеттемелер 
Займдар 210                                  -                                 -
Туынды қаржы құралдары 211                                  -                                 -
Басқа да қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер 212                                  -                                 -
Қысқа мерзімді сауда және басқа кредиторлық берешек 213                     2 819 403                    1 843 709
Қысқа мерзімді резервтер 214                     1 792 333                       424 724
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері  215                        200 221  
Жұмыскерлерге сыйлықақылар 216                        746 847                       536 589
Басқа қысқа мерзімді міндеттемелер 217                        591 337                       704 622
Жиыны қысқамерзімді міндеттемелер (210-нан бастап 217 жолдар сомасы) 300                     6 150 141                    3 509 644
Сатуға арналған, шығып кеткен топтардың міндеттемелері  301                                  -                                 -
IV. Ұзақмерзімді міндеттемелер 
Займдар 310                                  -                                 -
Туынды қаржы құралдары 311                                  -                                 -
Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер 312                                  -                                 -
Ұзақ мерзімді сауда және басқа кредиторлық берешек 313                                  -                                 -
Ұзақ мерзімді резервтер 314                     3 277 021                    2 748 657
Кейінге қалдырылған салық активтері 315                     1 510 416                    1 647 245
Басқа ұзақ мерзімді міндеттемелер 316                     1 115 307                    1 127 258
Жиыны ұзақмерзімді міндеттемелер (310-нан бастап 316 жолдар сомасы)  400                     5 902 744                    5 523 160
V. Капитал
Жарғылық (акционерлік) капитал 410                     2 755 985                    2 755 985
Эмиссиялық табыс  411                                  -                                 -
Сатылып алынған меншік үлестік құралдар 412                                  -                                 -
Резервтер 413                        244 174                       147 462
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын) 414                   63 727 654                  63 869 666
Аналық ұйымның меншік иелеріне жатқызылған капитал жиыны (410-нан бастап 414 жолдар сомасы) 420                   66 727 813                  66 773 113
Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі 421                                  -                                 -
Барлығы капитал (420 жол +/- 421 жол) 500                   66 727 813                  66 773 113
Баланс (300 жол + 301 жол + 400 жол + 500 жол) -                   78 780 698                  75 805 917

ПАЙДА МЕН ШЫҒЫН ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП БЕРУ

Ұйымның атауы - "Үлбі металлургиялық зауыты" АҚ
аяқталатын кезең үшін  - 31.12.2018 мың теңге
Көрсеткіштер атауы Жол коды Есепті кезең үшін Алдыңғы кезең үшін
Түскен ақша 010          42 977 242             37 483 584
Өткізілген тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны  011          31 585 673             28 946 380
Жалпы пайда (жол 010 - жол 011) 012          11 391 569               8 537 204
Өткізу бойынша шығындар 013            1 435 148               1 087 459
Әкімшілік шығындар 014            3 444 416               2 847 020
Басқа шығындар 015 - -
Басқа табыстар 016 - -
Жиыны операциялық пайда (шығын) (+/- 012 бастап 016 жолдар) 020            6 512 005               4 602 725
Қаржыландыру бойынша табыс 021            2 313 884                 311 081
Қаржыландыру бойынша шығыстар  022               360 351                 336 160
Үлестік қатысу әдісі бойынша саналған ассоциациялық ұйымдар мен бірлескен әрекеттердің басқа жиынтық пайдасындағы (шығынындағы) ұйым үлесі  023                 38 130                (111 490)
Басқа операциялық емес табыстар  024               213 776                 600 685
Басқа операциялық емес шығыстар  025            6 295 259               2 240 659
Салық салғанға дейінгі пайда (шығын) (+/- 020-дан бастап 025 жолдар) 100            2 422 185               2 826 182
Табыс салық бойынша шығыстар  101            2 069 036               1 362 637
Жалғасқан әрекеттен түсетін салық салғаннан кейінгі пайда (шығын) ( 100 жол - 101 жол) 200               353 149               1 463 545
Тоқтатылған әрекеттен түсетін салық салғаннан кейінгі пайда (шығын)  201 - -
Келесіге жатқызылған жылғы пайда (200 жол + 201 жол): 300               353 149               1 463 545
аналық ұйым меншік иелері  -               353 149               1 463 545
бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі -                         -                            -
Басқа жиынтық пайда, барлығы (жолдар сомасы 410-нан 420-мен қоса): 400                 98 789                  (33 909)
соның ішінде:
Негізгі құралдарды қайта бағалау 410                         -                            -
Сату үшін ұсталынған қаржы активтерін қайта бағалау (2018 ж. 1 қаңтардан бастап - Басқа да жиынтық табыс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтерін қайта бағалаудан түскен пайда (шығын) 411/1                         -                            -
Ұйымның қалауы бойынша басқа да жиынтық табыс арқылы әділ құны бойынша деп бағаланып жіктелінген үлестік құралдарға инвестициялардан пайда мен шығындар  411/2                         -                            -
Үлестік қатысу әдісі бойынша саналған ассоциациялық ұйымдар мен бірлескен әрекеттердің басқа жиынтық пайдасындағы (шығынындағы) үлесі  412                 (3 344)                    (1 629)
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлы пайда (шығыс) 413                  5 421                  (51 186)
Еншілес ұйымдардың мерзімі кейіндетілген салығына салынатын табыс салығы мөлшерлемесіндегі өзгеріс әсері  414                         -                            -
Ақша қаражатын хеджирлеу  415                         -                            -
Шет елдік ұйымдарға инвестициялау бойынша курстық айырмашылық  416                 96 712                   18 906
Шет елдік операцияларға таза инвестицияны хеджирлеу 417                         -                            -
Басқа жиынтық пайданың басқа компоненттері 418                         -                            -
Есепті кезеңдегі пайдаға (жүзеге асырылған пайда) ақша ағымдарын хеджирлеу бойынша пайданы реклассификациялау  419/1                         -                            -
Шетелдік еншілес кәсіпорындардың шығып кетуі кезінде шетелдік валютаны қайта есептеу бойынша резервке табысқа реклассификациялау  419/2                         -                            -
Сату үшін қолда бар инвестицияларды сату және құнсыздануы кезінде (жүзеге асырылған пайда) қайта бағалау бойынша резервке табысты реклассификациялау 419/3                         -                            -
Пайда (шығын) құрамында реклассификациялау кезінде түзету: Сату үшін қолда бар инвестицияларды сату және құнсыздануы кезінде (жүзеге асырылған пайда (шығын)) қайта бағалау бойынша табысқа немесе резервтегі шығынға реклассификациялау (2018 ж. 1 қаңтардан бастап - Басқа да жиынтық табыс (жүзеге асырылған пайда (шығын)) арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтерін сату және құнсыздануы кезінде қайта бағалау бойынша табысқа немесе резервке шығынға реклассификациялау)  419/4                         -                            -
Басқа жиынтық пайда компоненттерінің салық әсері 420                         -                            -
Жалпы жиынтық пайды (300 жол + 400 жол) 500               451 938               1 429 636
Келесілерге жататын жалпы жиынтық пайда:
аналық ұйым меншік иелеріне  -               451 938               1 429 636
бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі  -                         -                            -
Акцияға пайда: 600 - -
оның ішінде: - - -
Акцияға базалық пайда: - - -
Жалғасқан әрекеттен  - 0,145 0,601
тоқтатылған әрекеттен - - -
Акциялар санына бөлінген пайда: - - -
жалғасқан әрекеттен  - - -
тоқтатылған әрекеттен - - -

АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП      

(тікелей әдіс)

                                    қарасты  31.12.2018 - мың тенге
Ұйымның атауы                                               "Үлбі металлургиялық зауыты" АҚ
                            КӨРСЕТКІШТЕР АТАУЫ Жол коды Есепті кезең үшін Өткен кезең үшін
I. Операциялық қызметтен ақша қаражатының қозғалысы 
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011 бастап 016 жолдар сомасы) 010 48 339 306 40 357 805
     оның ішінде:
          тауарлар мен қызметтерді өткізу 011 45 531 760 37 687 173
          басқа түскен ақша 012                        -                         -
          сатып алушылар, тапсырыс берушілерден алынған аванс 013 570 872 259 440
          сақтандыру шарттарынан түсімдер 014                        -                         -
          алынған сыйақылар 015 166 047 260 535
          басқа түсімдер 016 2 070 627 2 150 657
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (021 бастап 027 жолдар сомасы) 020 44 974 700 37 583 269
       оның ішінде:
          жеткізушілерге тауарлар мен қызметтер үшін төлемдер 021 27 960 658 19 721 505
          жеткізушілерге тауарлар мен қызметтер үшін төленген аванс  022 498 416 1 198 967
         еңбекті төлеу бойынша төлемдер 023 8 122 895 8 400 806
         сыйақы төлеу  024                        -                         -
         сақтандыру шарттары бойынша төлемдер 025                        -                         -
         табыс салық және бюджетке басқа төлемдер 026 5 819 268 4 432 403
         басқа төлемдер  027 2 573 463 3 829 588
3. Операциялық қызметтің ақша қаражатының таза сомасы(010 жол-020 жол) 030 3 364 606 2 774 536
II. Инвестициялық қызметтен ақша қаражатының қозғалысы 
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041-ден бастап 051 жолдар сомасы) 040 3 991 749 12 110 370
         оның ішінде:
         негізгі құралдарды өткізу  041 3 596 617 657
         материалдық емес активтерді өткізу 042                        -                         -
          басқа ұзақ мерзімді активтерді өткізу 043                        -                         -
          басқа ұйымдардың (еншілестерден өзге) үлестік аспаптарын және бірлескен кәсікершіліктегі қатысу үлесін өткізу  044                        -                         -
         басқа ұйымдардың қарыздық аспаптарын өткізу 045                        -                         -
         еншілес ұйымдарды бақылауды жоғалтулдағы өтеулер  046                        -                         -
         басқа қаржылық активтерді өткізу 047 3 936 551 11 193 325
        фьючерсті және форвардты контрактілер, опциондар және своптар 048                        -                         -
        дивидендтер алу 049 38 156 45 756
        алынған сыйақылар  050                        -                         -
        басқа түсімдер 051 13 446 253 632
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (061-ден бастап 071 жол.сомасы) 060 5 584 660 11 796 132
     оның ішінде:
      негізгі құралдар сатып алу 061 1 763 673 523 854
      материалдық емес активтер алу 062                        -                         -
      басқа ұзақ мерзімді активтер алу 063 1 380 617 1 417 653
      басқа ұйымдардың (еншілестерден өзге) үлестік аспаптарын және бірлескен кәсікершіліктегі қатысу үлесін сатып алу  064 1 800 560 2 169 023
     басқа ұйымдардың қарыздық аспаптарын сатып алу  065                        -                         -
     еншілес ұйымдарды бақылауды сатып алу 066                        -                         -
     басқа қаржылық активтерін сатып алу 067 104 285 7 340 516
     займдар беру 068                        - 334 690
    фьючерсті және форвардты контрактілер, опциондар және своптар 069                        -                         -
    ассоцияланған және еншілес ұйымдарға инвестиция 070                        -                         -
    басқа төлемдер  071 535 525 10 396
3. Инвестициялық қызметтен ақша қаражатының таза сомасы (040 жол-060 жол) 080          (1 592 911) 314 238
III. Қаржы қызметінен ақша қаражатының қозғалысы 
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (091-ден бастап 094 жол.сомасы) 090 0 0
     оның ішінде:
    акциялар мен басқа қаржы аспаптары эмиссиясы 091                        -                         -
    займдар алу 092                        -                         -
    алынған сыйақылар 093                        -                         -
    басқа түсімдер 094                        -                         -
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (101-ден бастап 105 жол сомасы) 100 386 099 2 204 496
   оның ішінде 
   займдарды өтеу 101                        -                         -
   сыйақы төлеу  102                        -                         -
   дивидендтер төлеу 103 386 099 2 204 496
   ұйым акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер 104                        -                         -
  басқы шығып кетулер 105                        -                         -
3. Қаржы қызметінен ақша қаражатының таза сомасы (090 жол-100 жол) 110             (386 099)          (2 204 496)
4. Валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері 120 1 402 398             (167 803)
5. Ақшаның артуы(+)/азаюы(-) (030 жол+-080 жол+-110 жол+-120 жол) 130 2 787 994 716 475
6. Есепті кезең басына ақша қаражаты және оның эквиваленттері 140 6 751 184 6 034 709
7. Есепті кезеңнің аяғына ақша қаражаты және оның эквиваленттері 150 9 539 178 6 751 184

КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП БЕРУ

аяқталатын кезең үшін
31.12.2018
мың теңге

Компоненттер атауы Жол коды  Аналық ұйымның капиталы Жиыны Бақыламайтын меншік иелері үлесі Капитал жиыны
Жарғылық  (акционерлік) капитал Эмиссиялық табыс Сатып алынған өз үлестік құралдары Резервтер Бөлінбеген пайда
Өткен жылғы 1 қаңтардағы сальдо  010             2 755 985                            -                            -              128 556             64 850 363    67 734 904                           -                67 734 904
Есеп алу саясатындағы өзгеріс  011                              -                            -                            -                            -                                 -                        -                           -                                   -
Қайта саналған сальдо ( 010 жол +/- 011 жол) 100             2 755 985                            -                            -              128 556             64 850 363    67 734 904                           -                67 734 904
Жалпы жиынтық пайды, барлығы (210 жол + 220 жол): 200                              -                            -                            -                 18 906                1 410 730       1 429 636                           -                  1 429 636
Бір жылғы пайда (шығын)  210                              -                            -                            -                            -                1 463 545       1 463 545                           -                  1 463 545
Басқа жиынтық пайды, барлығы (жолдар сомасы 221-ден 229-бен қоса): 220                              -                            -                            -                 18 906                    (52 815)           (33 909)                           -                      (33 909)
оның ішінде:
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан түскен өсім (салық әсері шегерілген) 221                              -                            -                            -                            -                                 -                        -                           -                                   -
Негізгі құралды қайта бағалаудан амортизацияны аудару (салық әсері шегерілген)  222                              -                            -                            -                            -                                 -                        -                           -                                   -
Сатуға арналған қолда бар қаржы активтерін бағалау (салық әсері шегерілген) 223                              -                            -                            -                            -                                 -                        -                           -                                   -
Үлестік қатысу әдісі бойынша саналған ассоциациялық ұйымдар мен бірлескен әрекеттердің басқа жиынтық пайдасындағы (шығынындағы) үлесі  224                              -                            -                            -                            -                      (1 629)             (1 629)                           -                        (1 629)
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлы пайда (шығыс) 225                              -                            -                            -                            -                    (51 186)           (51 186) -                      (51 186)
Еншілес ұйымдардың мерзімі кейіндетілген салығына салынатын табыс салығы мөлшерлемесіндегі өзгеріс әсері  226                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Ақша ағынын хеджирлеу (салық әсері шегерілген) 227                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Шет елдік ұйымдарға инвестициялау бойынша курстық айырмашылық  228                              -                            -                            -                 18 906                                 -            18 906 -                        18 906
Шет елдік операцияларға таза инвестицияны хеджирлеу 229                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (жолдар сомасы 310-нан 318-бен қоса): 300                              -                            -                            -                            -              (2 391 427)     (2 391 427)                           -                (2 391 427)
оның ішінде:
Қызметкерлерге акция сыйлау: 310                              -                            -                            -                            -                                 -                        -                           -                                   -
оның ішінде:
қызметкерлер қызметінің құны                                -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
қызметкерлерге акцилар сыйлау схемасы бойынша акциялар шығару                                 -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
қызметкерлерге акция сыйлау схемасына қатысты салықтық пайда                                 -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Меншік иелерінің жарналары 311                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Меншік үлестік аспаптар шығару (акциялар) 312                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Бизнестің бірігуіне байланысты үлестік аспаптар шығару  313                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Конвертацияланатын аспаптардың үлестік компоненті (салық әсері шегерілген) 314                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Дивидендтер төлеу 315                              -                            -                            -                            -              (2 391 427)     (2 391 427) -                (2 391 427)
Меншік иелерінің пайдасына басқа да таратып бөлулер 316                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Меншік иелерімен басқа операциялар 317                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Бақылаудың жоғалуына әкеп соқтырмаған еншілес ұйымдардағы қатысу үлесінің өзгеруі 318                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Басқа операциялар 319                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Есепті кезеңнің 1 қаңтарындағы сальдо (жол 100 + жол 200 + жол 300+жол 319) 400             2 755 985                            -                            -              147 462             63 869 666    66 773 113                           -                66 773 113
Есептік саясаттағы өзгерістер 401                              -                            -                            -                            -                 (111 139)        (111 139) -                    (111 139)
Бастапқы сальдоны түзету (ҚЕХС 15) -                              -                            -                            -                            -                                 - -
Бастапқы сальдоны түзету (ҚЕХС 9) -                              -                            -                            -                            -                 (111 139)        (111 139) -                    (111 139)
Бастапқы сальдоны түзету (ҚЕХС 16) -                              -                            -                            -                            -                                 - - - -
Қайта саналған сальдо ( 400 жол +/- 401 жол) 500             2 755 985                            -                            -              147 462             63 758 527    66 661 974                           -                66 661 974
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (610 жол + 620 жол) 600                              -                            -                            -                 96 712                   355 226          451 938                           -                     451 938
Бір жылдағы пайда (шығын) 610                              -                            -                            -                            -                   353 149          353 149 -                     353 149
Басқа жиынтық пайда, барлығы (жолдар сомасы 621-ден 629-бен қоса): 620                              -                            -                            -                 96 712                        2 077            98 789                           -                        98 789
оның ішінде:                     
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан түскен өсім (салық әсері шегерілген) 621                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан болған амортизацияны аудару (салық әсері шегерілген)  622                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Сатуға арналған қолда бар қаржы активтерін қайта бағалау (салық әсері шегерілген)  623                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Үлестік қатысу әдісі бойынша саналған ассоциациялық ұйымдар мен бірлескен әрекеттердің басқа жиынтық пайдасындағы (шығынындағы) үлесі  624                              -                            -                            -                            -                      (3 344)             (3 344) -                        (3 344)
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлы пайда (шығыс) 625                              -                            -                            -                            -                        5 421               5 421 -                          5 421
Еншілес ұйымдардың мерзімі кейіндетілген салығына салынатын табыс салығы мөлшерлемесіндегі өзгеріс әсері  626                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Ақша ағынын хеджирлеу (салық әсері шегерілген) 627                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Шет елдік ұйымдарға инвестициялау бойынша курстық айырмашылық  628                              -                            -                            -                 96 712                                 -            96 712 -                        96 712
Шет елдік операцияларға таза инвестицияны хеджирлеу 629                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (жолдар сомасы 710-нан 718--бен қоса): 700                              -                            -                            -                            -                 (386 099)        (386 099)                           -                    (386 099)
оның ішінде:
Қызметкерлерге акция сыйлау: 710                              -                            -                            -                            -                                 -                        -                           -                                   -
оның ішінде:
қызметкерлер қызметінің құны                                -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
қызметкерлерге акция сыйлау схемасы бойынша акция шығару                                -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
қызметкерлерге акция сыйлау схемасына қатысты салықтық пайда                                 -                            -                            -                            -                                 -                        - - -
Меншік иелерінің жарналары  711   -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Меншік үлестік аспаптар шығару (акциялар) 712                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Бизнестің бірігуіне байланысты үлестік аспаптар шығару  713                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Конвертацияланатын аспаптардың үлестік компоненті (салық әсері шегерілген) 714                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Дивидендтер төлеу 715                              -                            -                            -                            -                 (386 099)        (386 099) -                    (386 099)
Меншік иелерінің пайдасына басқа да таратып бөлулер 716                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Меншік иелерімен басқа операциялар 717                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Бақылаудың жоғалуына әкеп соқтырмаған еншілес ұйымдардағы қатысу үлесінің өзгеруі 718                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Басқа операциялар 719                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Есепті кезеңнің 31 желтоқсанындағы сальдо (жол 500 + жол 600 + жол 700+жол 719) 800             2 755 985                            -                            -              244 174             63 727 654    66 727 813                           -                66 727 813

Мұрағат

  2017 жылғы "31" желтоқсан жағдайындағы біріктірілген бухгалтерлік баланс
  2016 жылғы "31" желтоқсан жағдайындағы біріктірілген бухгалтерлік баланс
  2015 жылғы "31" желтоқсан жағдайындағы біріктірілген бухгалтерлік баланс
  2014 жылғы "31" желтоқсан жағдайындағы біріктірілген бухгалтерлік баланс
  2013 жылғы "31" желтоқсан жағдайындағы біріктірілген бухгалтерлік баланс
  2012 жылғы "31" желтоқсан жағдайындағы біріктірілген бухгалтерлік баланс
  2011 жылғы "31" желтоқсан жағдайындағы біріктірілген бухгалтерлік баланс
  2010 жылғы "31" желтоқсан жағдайындағы біріктірілген бухгалтерлік баланс
  2008 жылғы "31" желтоқсан жағдайындағы біріктірілген бухгалтерлік баланс
  Ақша қозғалысы туралы консолидендірілген есеп 2007 ж. 31 желтоқсанына шаққанда
  2006 ж. 31 желтоқсанға аудиттелген шоғырландырылған бухгалтерлік баланс

 

Бет өзгертілді: 12-12-2019