Аудиттелген жылдық қаржылық есептілік

 Тәуелсіз аудитордың есебі

Сыртқы аудитор бойынша ақпарат

  Аудиторлық мекемені таңдау тәртібі

  Бекітілген дивидендтердің мөлшері

ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНС

30.09.2019 қарасты
мың теңге

Активтер Жол коды Есепті кезеңнің соңында  Есепті кезеңнің басында
I. Қысқамерзімді активтер:
Ақша қаражаты және оның эквиваленттері  010                     8 763 527                    9 539 178
Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер 011                                  -                                 -
Туынды қаржы құралдары 012                                  -                                 -
Пайда мен шығын арқылы әділ құны бойынша есепке алынған қаржы активтері 013                                  -                                 -
Өтеуге дейін ұсталған қаржылық активтер  014                                  -                                 -
Басқа қысқа мерзімді қаржы активтері 015                                  -                         56 990
Қысқа мерзімді сауда және басқа дебиторлық берешек 016                     7 356 736                    7 815 512
Ағымдағы табыс салығы 017                         30 672                         14 426
Қорлар 018                   24 397 216                  19 947 045
Басқа қысқа мерзімді активтер  019                     1 282 868                       908 765
Жиыны қысқамерзімді активтер (010-нан бастап 019 жолдар сомасы) 100                   41 831 019                  38 281 916
Сатуға арналған активтер (немесе шығып кеткен топтар)  101                                  -                                 -
II.Ұзақмерзімді активтер
Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер 110                                  -                                 -
Туынды қаржы құралдары 111                                  -                                 -
Пайда мен шығын арқылы әділ құны бойынша есепке алынған қаржы активтері 112                                  -                                 -
Өтеуге дейін ұсталған қаржылық активтер  113                                  -                                 -
Басқа да қысқа мерзімді қаржы активтері 114                                  -                                 -
Ұзақ мерзімді сауда және басқа дебиторлық берешек 115                                  -                                 -
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынған инвестициялар 116                     9 836 136                  10 150 546
Инвестициялық мүлік 117                                  -                                 -
Негізгі құралдар 118                   20 384 056                  19 654 248
Биологиялық активтер 119                                  -                                 -
Барлау және бағалау активтері 120                        356 866                       369 152
Материалдық емес активтер  121                        432 776                       472 054
Кейінге қалдырылған салық активтері 122                         27 845                         28 831
Басқа ұзақ мерзімді активтер 123                     8 836 951                    9 823 951
Жиыны ұзақмерзімді активтер (110-нан бастап 123 жолдар сомасы) 200                   39 874 630                  40 498 782
Баланс ( 100 жол + 101 жол + 200 жол) -                   81 705 649                  78 780 698
Міндеттемелер және капитал Жол коды - -
III. Қысқамерзімді міндеттемелер 
Займдар 210                           5 717                                 -
Туынды қаржы құралдары 211                                  -                                 -
Басқа да қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер 212                                  -                                 -
Қысқа мерзімді сауда және басқа кредиторлық берешек 213                     1 974 386                    2 819 403
Қысқа мерзімді резервтер 214                        843 575                    1 792 333
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері  215                        212 162                       200 221
Жұмыскерлерге сыйлықақылар 216                        493 141                       746 847
Басқа қысқа мерзімді міндеттемелер 217                     2 234 068                       591 337
Жиыны қысқамерзімді міндеттемелер (210-нан бастап 217 жолдар сомасы) 300                     5 763 049                    6 150 141
Сатуға арналған, шығып кеткен топтардың міндеттемелері  301                                  -                                 -
IV. Ұзақмерзімді міндеттемелер 
Займдар 310                         53 461                                 -
Туынды қаржы құралдары 311                                  -                                 -
Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер 312                           2 603                                 -
Ұзақ мерзімді сауда және басқа кредиторлық берешек 313                                  -                                 -
Ұзақ мерзімді резервтер 314                     3 447 009                    3 277 021
Кейінге қалдырылған салық активтері 315                     1 491 147                    1 510 416
Басқа ұзақ мерзімді міндеттемелер 316                     1 552 100                    1 115 307
Жиыны ұзақмерзімді міндеттемелер (310-нан бастап 316 жолдар сомасы)  400                     6 546 320                    5 902 744
V. Капитал
Жарғылық (акционерлік) капитал 410                     2 755 985                    2 755 985
Эмиссиялық табыс  411                                  -                                 -
Сатылып алынған меншік үлестік құралдар 412                                  -                                 -
Резервтер 413                        141 967                       244 174
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын) 414                   66 498 328                  63 727 654
Аналық ұйымның меншік иелеріне жатқызылған капитал жиыны (410-нан бастап 414 жолдар сомасы) 420                   69 396 280                  66 727 813
Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі 421                                  -                                 -
Барлығы капитал (420 жол +/- 421 жол) 500                   69 396 280                  66 727 813
Баланс (300 жол + 301 жол + 400 жол + 500 жол) -                   81 705 649                  78 780 698

 

ПАЙДА МЕН ШЫҒЫН ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП БЕРУ

30.09.2019 мың теңге

Көрсеткіштер атауы Жол коды Есепті кезең үшін Алдыңғы кезең үшін
Түскен ақша 010          27 475 015             29 440 183
Өткізілген тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны  011          19 352 738             21 818 421
Жалпы пайда (жол 010 - жол 011) 012            8 122 277               7 621 762
Өткізу бойынша шығындар 013               976 792                 733 899
Әкімшілік шығындар 014            1 885 779               1 863 598
Басқа шығындар 015 - -
Басқа табыстар 016 - -
Жиыны операциялық пайда (шығын) (+/- 012 бастап 016 жолдар) 020            5 259 706               5 024 265
Қаржыландыру бойынша табыс 021               167 792               1 403 782
Қаржыландыру бойынша шығыстар  022               254 430                 202 230
Үлестік қатысу әдісі бойынша саналған ассоциациялық ұйымдар мен бірлескен әрекеттердің басқа жиынтық пайдасындағы (шығынындағы) ұйым үлесі  023              (121 108)                 293 763
Басқа операциялық емес табыстар  024                 94 719                   78 771
Басқа операциялық емес шығыстар  025               938 087                 660 490
Салық салғанға дейінгі пайда (шығын) (+/- 020-дан бастап 025 жолдар) 100            4 208 592               5 937 861
Табыс салық бойынша шығыстар  101            1 137 734               1 523 216
Жалғасқан әрекеттен түсетін салық салғаннан кейінгі пайда (шығын) ( 100 жол - 101 жол) 200            3 070 858               4 414 645
Тоқтатылған әрекеттен түсетін салық салғаннан кейінгі пайда (шығын)  201 - -
Келесіге жатқызылған жылғы пайда (200 жол + 201 жол): 300            3 070 858               4 414 645
аналық ұйым меншік иелері  -            3 070 858               4 414 645
бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі - - -
Басқа жиынтық пайда, барлығы (жолдар сомасы 410-нан 420-мен қоса): 400              (102 207)                   37 548
соның ішінде: - - -
Негізгі құралдарды қайта бағалау 410 - -
Сату үшін ұсталынған қаржы активтерін қайта бағалау (2018 ж. 1 қаңтардан бастап - Басқа да жиынтық табыс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтерін қайта бағалаудан түскен пайда (шығын) 411/1 - -
Ұйымның қалауы бойынша басқа да жиынтық табыс арқылы әділ құны бойынша деп бағаланып жіктелінген үлестік құралдарға инвестициялардан пайда мен шығындар  411/2 - -
Үлестік қатысу әдісі бойынша саналған ассоциациялық ұйымдар мен бірлескен әрекеттердің басқа жиынтық пайдасындағы (шығынындағы) үлесі  412 -                    (1 027)
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлы пайда (шығыс) 413 - -
Еншілес ұйымдардың мерзімі кейіндетілген салығына салынатын табыс салығы мөлшерлемесіндегі өзгеріс әсері  414 - -
Ақша қаражатын хеджирлеу  415 - -
Шет елдік ұйымдарға инвестициялау бойынша курстық айырмашылық  416              (102 207)                   38 575
Шет елдік операцияларға таза инвестицияны хеджирлеу 417 - -
Басқа жиынтық пайданың басқа компоненттері 418 - -
Есепті кезеңдегі пайдаға (жүзеге асырылған пайда) ақша ағымдарын хеджирлеу бойынша пайданы реклассификациялау  419/1 - -
Шетелдік еншілес кәсіпорындардың шығып кетуі кезінде шетелдік валютаны қайта есептеу бойынша резервке табысқа реклассификациялау  419/2 - -
Сату үшін қолда бар инвестицияларды сату және құнсыздануы кезінде (жүзеге асырылған пайда) қайта бағалау бойынша резервке табысты реклассификациялау 419/3 - -
Пайда (шығын) құрамында реклассификациялау кезінде түзету: Сату үшін қолда бар инвестицияларды сату және құнсыздануы кезінде (жүзеге асырылған пайда (шығын)) қайта бағалау бойынша табысқа немесе резервтегі шығынға реклассификациялау (2018 ж. 1 қаңтардан бастап - Басқа да жиынтық табыс (жүзеге асырылған пайда (шығын)) арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтерін сату және құнсыздануы кезінде қайта бағалау бойынша табысқа немесе резервке шығынға реклассификациялау)  419/4 - -
Басқа жиынтық пайда компоненттерінің салық әсері 420 - -
Жалпы жиынтық пайды (300 жол + 400 жол) 500            2 968 651               4 452 193
Келесілерге жататын жалпы жиынтық пайда: - - -
аналық ұйым меншік иелеріне  -            2 968 651               4 452 193
бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі  - - -
Акцияға пайда: 600 - -
оның ішінде: - - -
Акцияға базалық пайда: - - -
Жалғасқан әрекеттен  - 1,262 1,814
тоқтатылған әрекеттен - - -
Акциялар санына бөлінген пайда: - - -
жалғасқан әрекеттен  - - -
тоқтатылған әрекеттен - - -

 

АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП      

30.09.2019 мың теңге (тікелей әдіс)

КӨРСЕТКІШТЕР АТАУЫ Жол коды Есепті кезең үшін Өткен кезең үшін
I. Операциялық қызметтен ақша қаражатының қозғалысы  - - -
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011 бастап 016 жолдар сомасы) 010 33 255 725 34 124 010
     оның ішінде: - - -
          тауарлар мен қызметтерді өткізу 011 29 800 312 32 414 317
          басқа түскен ақша 012 - -
          сатып алушылар, тапсырыс берушілерден алынған аванс 013 2 056 662 457 434
          сақтандыру шарттарынан түсімдер 014 - -
          алынған сыйақылар 015 130 562 128 451
          басқа түсімдер 016 1 268 189 1 123 808
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (021 бастап 027 жолдар сомасы) 020 32 753 217 31 257 282
       оның ішінде:
          жеткізушілерге тауарлар мен қызметтер үшін төлемдер 021 18 292 170 19 303 585
          жеткізушілерге тауарлар мен қызметтер үшін төленген аванс  022 680 711 464 574
         еңбекті төлеу бойынша төлемдер 023 7 059 667 5 905 996
         сыйақы төлеу  024 5 555 -
         сақтандыру шарттары бойынша төлемдер 025 - -
         табыс салық және бюджетке басқа төлемдер 026 4 644 070 3 681 228
         басқа төлемдер  027 2 071 044 1 901 899
3. Операциялық қызметтің ақша қаражатының таза сомасы(010 жол-020 жол) 030 502 508 2 866 728
II. Инвестициялық қызметтен ақша қаражатының қозғалысы 
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041-ден бастап 051 жолдар сомасы) 040 7 452 688 5 313 563
         оның ішінде:
         негізгі құралдарды өткізу  041 1 369 1 666
         материалдық емес активтерді өткізу 042 0 0
          басқа ұзақ мерзімді активтерді өткізу 043 0 0
          басқа ұйымдардың (еншілестерден өзге) үлестік аспаптарын және бірлескен кәсікершіліктегі қатысу үлесін өткізу  044 0 0
         басқа ұйымдардың қарыздық аспаптарын өткізу 045 0 0
         еншілес ұйымдарды бақылауды жоғалтулдағы өтеулер  046 0 0
         басқа қаржылық активтерді өткізу 047 6 855 068 5 260 713
        фьючерсті және форвардты контрактілер, опциондар және своптар 048 0 0
        дивидендтер алу 049 193 302 38 156
        алынған сыйақылар  050 0 0
        басқа түсімдер 051 402 949 13 028
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (061-ден бастап 071 жол.сомасы) 060 8 250 034 6 373 647
     оның ішінде:
      негізгі құралдар сатып алу 061 288 531 283 317
      материалдық емес активтер алу 062 - -
      басқа ұзақ мерзімді активтер алу 063 1 068 285 894 693
      басқа ұйымдардың (еншілестерден өзге) үлестік аспаптарын және бірлескен кәсікершіліктегі қатысу үлесін сатып алу  064 0 1 210 560
     басқа ұйымдардың қарыздық аспаптарын сатып алу  065 0 0
     еншілес ұйымдарды бақылауды сатып алу 066 0 0
     басқа қаржылық активтерін сатып алу 067 34 484 3 660 414
     займдар беру 068 6 716 000 -
    фьючерсті және форвардты контрактілер, опциондар және своптар 069 0 0
    ассоцияланған және еншілес ұйымдарға инвестиция 070 0 0
    басқа төлемдер  071 142 734 324 663
3. Инвестициялық қызметтен ақша қаражатының таза сомасы (040 жол-060 жол) 080 -797 346 -1 060 084
III. Қаржы қызметінен ақша қаражатының қозғалысы 
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (091-ден бастап 094 жол.сомасы) 090 1 932 230 0
     оның ішінде:
    акциялар мен басқа қаржы аспаптары эмиссиясы 091 0 -
    займдар алу 092 1 932 230 -
    алынған сыйақылар 093 0 -
    басқа түсімдер 094 0 -
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (101-ден бастап 105 жол сомасы) 100 2 239 101 386 099
   оның ішінде 
   займдарды өтеу 101 1 930 030 -
   сыйақы төлеу  102 0 -
   дивидендтер төлеу 103 300 184 386 099
   ұйым акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер 104 0 -
  басқы шығып кетулер 105 8 887 -
3. Қаржы қызметінен ақша қаражатының таза сомасы (090 жол-100 жол) 110 -306 871 -386 099
4. Валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері 120 -173 942 868 901
5. Ақшаның артуы(+)/азаюы(-) (030 жол+-080 жол+-110 жол+-120 жол) 130 -775 651 2 289 446
6. Есепті кезең басына ақша қаражаты және оның эквиваленттері 140 9 539 178 6 751 184
7. Есепті кезеңнің аяғына ақша қаражаты және оның эквиваленттері 150 8 763 527 9 040 630

 

КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП БЕРУ

аяқталатын кезең үшін
30.09.2019 мың теңге

Компоненттер атауы Жол коды  Аналық ұйымның капиталы Жиыны Бақыламайтын меншік иелері үлесі Капитал жиыны
Жарғылық  (акционерлік) капитал Эмиссиялық табыс Сатып алынған өз үлестік құралдары Резервтер Бөлінбеген пайда
Өткен жылғы 1 қаңтардағы сальдо  010             2 755 985                            -                            -              147 462             63 869 666    66 773 113                           -                66 773 113
Есеп алу саясатындағы өзгеріс  011                              -                            -                            -                            -                 (111 139)        (111 139) -                    (111 139)
Бастапқы сальдоны түзету (ҚЕХС 15)                                -                            -                            -                            -                                 - - - -
Бастапқы сальдоны түзету (ҚЕХС 9)                                -                            -                            -                            -                 (111 139)        (111 139) -                    (111 139)
Бастапқы сальдоны түзету (ҚЕХС 16)                                -                            -                            -                            -                                 - - - -
Қайта саналған сальдо ( 010 жол +/- 011 жол) 100             2 755 985                            -                            -              147 462             63 758 527    66 661 974                           -                66 661 974
Жалпы жиынтық пайды, барлығы (210 жол + 220 жол): 200                              -                            -                            -                 96 712                   355 226          451 938                           -                     451 938
Бір жылғы пайда (шығын)  210                              -                            -                            -                            -                   353 149          353 149 -                     353 149
Басқа жиынтық пайды, барлығы (жолдар сомасы 221-ден 229-бен қоса): 220                              -                            -                            -                 96 712                        2 077            98 789                           -                        98 789
оның ішінде:
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан түскен өсім (салық әсері шегерілген) 221                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Негізгі құралды қайта бағалаудан амортизацияны аудару (салық әсері шегерілген)  222                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Сатуға арналған қолда бар қаржы активтерін бағалау (салық әсері шегерілген) 223                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Үлестік қатысу әдісі бойынша саналған ассоциациялық ұйымдар мен бірлескен әрекеттердің басқа жиынтық пайдасындағы (шығынындағы) үлесі  224                              -                            -                            -                            -                      (3 344)             (3 344) -                        (3 344)
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлы пайда (шығыс) 225                              -                            -                            -                            -                        5 421               5 421 -                          5 421
Еншілес ұйымдардың мерзімі кейіндетілген салығына салынатын табыс салығы мөлшерлемесіндегі өзгеріс әсері  226                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Ақша ағынын хеджирлеу (салық әсері шегерілген) 227                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Шет елдік ұйымдарға инвестициялау бойынша курстық айырмашылық  228                              -                            -                            -                 96 712                                 -            96 712 -                        96 712
Шет елдік операцияларға таза инвестицияны хеджирлеу 229                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (жолдар сомасы 310-нан 318-бен қоса): 300                              -                            -                            -                            -                 (386 099)        (386 099)                           -                    (386 099)
оның ішінде:
Қызметкерлерге акция сыйлау: 310                              -                            -                            -                            -                                 -                        -                           -                                   -
оның ішінде:
қызметкерлер қызметінің құны -                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
қызметкерлерге акцилар сыйлау схемасы бойынша акциялар шығару  -                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
қызметкерлерге акция сыйлау схемасына қатысты салықтық пайда  -                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Меншік иелерінің жарналары 311                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Меншік үлестік аспаптар шығару (акциялар) 312                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Бизнестің бірігуіне байланысты үлестік аспаптар шығару  313                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Конвертацияланатын аспаптардың үлестік компоненті (салық әсері шегерілген) 314                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Дивидендтер төлеу 315                              -                            -                            -                            -                 (386 099)        (386 099) -                    (386 099)
Меншік иелерінің пайдасына басқа да таратып бөлулер 316                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Меншік иелерімен басқа операциялар 317                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Бақылаудың жоғалуына әкеп соқтырмаған еншілес ұйымдардағы қатысу үлесінің өзгеруі 318                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Басқа операциялар 319                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Есепті кезеңнің 1 қаңтарындағы сальдо (жол 100 + жол 200 + жол 300+жол 319) 400             2 755 985                            -                            -              244 174             63 727 654    66 727 813                           -                66 727 813
Есептік саясаттағы өзгерістер 401 - - - - -                        - -                                   -
Бастапқы сальдоны түзету (ҚЕХС 15) - - - - - - - - -
Бастапқы сальдоны түзету (ҚЕХС 9) - - - - - - - - -
Бастапқы сальдоны түзету (ҚЕХС 16) - - - - - - - - -
Қайта саналған сальдо ( 400 жол +/- 401 жол) 500             2 755 985                            -                            -              244 174             63 727 654    66 727 813                           -                66 727 813
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (610 жол + 620 жол) 600                              -                            -                            -             (102 207)                3 070 858       2 968 651                           -                  2 968 651
Бір жылдағы пайда (шығын) 610 - - - -                3 070 858       3 070 858                    3 070 858
Басқа жиынтық пайда, барлығы (жолдар сомасы 621-ден 629-бен қоса): 620                              -                            -                            -             (102 207)                                 -        (102 207)                           -                    (102 207)
оның ішінде:                       -
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан түскен өсім (салық әсері шегерілген) 621 - - - - -                        - -                                   -
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан болған амортизацияны аудару (салық әсері шегерілген)  622 - - - - -                        - -                                   -
Сатуға арналған қолда бар қаржы активтерін қайта бағалау (салық әсері шегерілген)  623 - - - - -                        - -                                   -
Үлестік қатысу әдісі бойынша саналған ассоциациялық ұйымдар мен бірлескен әрекеттердің басқа жиынтық пайдасындағы (шығынындағы) үлесі  624 - - - - -                        - --                                   -
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлы пайда (шығыс) 625 - - - - -                        - -                                   -
Еншілес ұйымдардың мерзімі кейіндетілген салығына салынатын табыс салығы мөлшерлемесіндегі өзгеріс әсері  626 - - - - -                        - -                                   -
Ақша ағынын хеджирлеу (салық әсері шегерілген) 627 - - - - -                        -                                     -
Шет елдік ұйымдарға инвестициялау бойынша курстық айырмашылық  628 - - -             (102 207) -        (102 207) -                    (102 207)
Шет елдік операцияларға таза инвестицияны хеджирлеу 629 - - - - -                        - -                                   -
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (жолдар сомасы 710-нан 718--бен қоса): 700                              -                            -                            -                            -                 (300 184)        (300 184)                           -                    (300 184)
оның ішінде:
Қызметкерлерге акция сыйлау: 710                              -                            -                            -                            -                                 -                        -                           -                                   -
оның ішінде:
қызметкерлер қызметінің құны - - - - - -                        - -                                   -
қызметкерлерге акция сыйлау схемасы бойынша акция шығару - - - - - -                        - -                                   -
қызметкерлерге акция сыйлау схемасына қатысты салықтық пайда  - - - - - -                        - -                                   -
Меншік иелерінің жарналары  711 - - - - -                        - -                                   -
Меншік үлестік аспаптар шығару (акциялар) 712 - - - - -                        - -                                   -
Бизнестің бірігуіне байланысты үлестік аспаптар шығару  713 - - - - -                        - -                                   -
Конвертацияланатын аспаптардың үлестік компоненті (салық әсері шегерілген) 714 - - - - -                        - -                                   -
Дивидендтер төлеу 715 - - - -                 (300 184)        (300 184) -                    (300 184)
Меншік иелерінің пайдасына басқа да таратып бөлулер 716 - - - - -                        - -                                   -
Меншік иелерімен басқа операциялар 717 - - - - -                        - -                                   -
Бақылаудың жоғалуына әкеп соқтырмаған еншілес ұйымдардағы қатысу үлесінің өзгеруі 718 - - - - -                        - -                                   -
Басқа операциялар 719 - - - - -                        - -                                   -
Есепті кезеңнің 30 қыркүйегіне сальдо (жол 500 + жол 600 + жол 700+жол 719) 800             2 755 985                            -                            -              141 967             66 498 328    69 396 280                           -                69 396 280

 

Мұрағат

  2019 жылғы 30.06 жағдайындағы біріктірілген бухгалтерлік баланс
  2018 жылғы "31" желтоқсан жағдайындағы біріктірілген бухгалтерлік баланс
  2017 жылғы "31" желтоқсан жағдайындағы біріктірілген бухгалтерлік баланс
  2016 жылғы "31" желтоқсан жағдайындағы біріктірілген бухгалтерлік баланс
  2015 жылғы "31" желтоқсан жағдайындағы біріктірілген бухгалтерлік баланс
  2014 жылғы "31" желтоқсан жағдайындағы біріктірілген бухгалтерлік баланс
  2013 жылғы "31" желтоқсан жағдайындағы біріктірілген бухгалтерлік баланс
  2012 жылғы "31" желтоқсан жағдайындағы біріктірілген бухгалтерлік баланс
  2011 жылғы "31" желтоқсан жағдайындағы біріктірілген бухгалтерлік баланс
  2010 жылғы "31" желтоқсан жағдайындағы біріктірілген бухгалтерлік баланс
  2008 жылғы "31" желтоқсан жағдайындағы біріктірілген бухгалтерлік баланс
  Ақша қозғалысы туралы консолидендірілген есеп 2007 ж. 31 желтоқсанына шаққанда
  2006 ж. 31 желтоқсанға аудиттелген шоғырландырылған бухгалтерлік баланс

 

Бет өзгертілді: 03-12-2019