• Атом энергетикасы, электронды және металлургиялық өнеркәсіп және басқа да қызмет облыстарының қажеттіліктеріне арналған уран, бериллий, тантал мен ниобий өнімдерін өндіруші. Кәсіпорын «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясының құрамына кіреді. Болашаққа бізден бірге!
 • «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ Уран өндірісі – бұл атом электрстанцияларына арналған уран отынын өндіретін әлемдегі бірегей және ірі кешендердің бірі, ядролық саладағы жұмыс тәжірибесі де мол болып табылады. Болашаққа бізден бірге!
 • «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ бериллий өндірісі әлемдегі кен концентратын қайта өңдеуден сапалық параметрге бағыттап, дайын өнім түріне дейін шығаратын толық өндірістік циклі бар үш кәсіпорынның бірі. Болашаққа бізден бірге!
 • "Үлбі металлургиялық зауыты" АҚ тантал өндірісі ТМД аумағында жеке және әлемде тантал қосылған шикізатты қайта өңдеуден дайын өнім алуға дейін толық өндірістік циклі бар аса ірі кәсіпорындардың қатарына жатады. Болашаққа бізден бірге!

Жалғыз акционер

Жалғыз акционер – Қоғамның жоғарғы органы

Қоғамның барлық қарапайым дауыс беруші акцияларының «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ – Жалғыз акционерге тиесілі екендігін есепке ала отырып, Қоғам Жарғысының 49-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасы, Қоғамның Жарғысы және Корпоративтік басқару кодексінде Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қоғамның Жалғыз акционері жеке-дара қабылдайды және осы шешімдердің артықшылықты акциялармен куәландырылған құқықтарға қысым жасамау және шектемеу шартында, жазбаша түрде ресімделуге жатады. Корпоративтік басқару Жалғыз акционерге Қоғамды басқаруға қатысумен байланысты өзінің құқықтарын іске асыруға іс жүзінде мүмкіндікті қамтамасыз етеді. Қоғам мен Жалғыз акционердің арасында ақпарат алмасу Заңнамамен, Қоғамның Жарғысымен және ішкә құжаттарымен реттеледі.   

Жалғыз акционердің шешімдері

2012 жыл

2012 жылы Жалғыз акционер төмендегі мәселелер бойынша 6 шешім қабылдады:

 • Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау;
 • Қоғамның 2011 жылға жылдық аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту және 2011 жылға дивидендтерді бөлу;
 • Қоғам Жарғысына өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;
 • Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту.

2013 жыл

2013 жылы Жалғыз акционер төмендегі мәселелер бойынша 5 шешім қабылдады:

 • Қоғамның Директорлар кеңесі туралы қағиданы бекіту;
 • Қоғамның 2012 жылға жылдық аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту, таза пайданы бөлу және 2012 жылға дивидендтерді бөлу;
 • Жалғыз акционердің өкілдерінің Қоғамның қадағалау кеңестері мен директорлар кеңесінің құрамына қатысуы;
 • Қоғамда қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, шұғыл бақылау жасауды ұйымдастыру, өндірістік тәртіпті нығайту жөніндегі шаралардың орындалу қорытындылары; 
 • 2013 жылға Қоғамның жылдық қаржылық есептілігіне аудитті іске асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу.

2014 жыл

2014 жылы Жалғыз акционер төмендегі мәселелер бойынша 6 шешім қабылдады:

 • Қоғамның 2013 жылға жылдық аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту, таза пайданы бөлу және 2013 жылға дивидендтерді бөлу тәртібі;
 • Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын, уәкілеттік мерзімін белгілеу және мүшелерін сайлау;
 • Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларына сыйақы мен өтемақыларды төлеу туралы қағиданы бекіту;
 • Қоғамның Басқарма Төрағасын тағайындау;
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ еншілес ұйымдарының Бас бухгалтері мен Қаржылық есептілікті дайындау тобы жетекшісін бағалау тәртібі» нұсқаулығын бекіту;
 • 2014-2016 жылдарға Қоғамның жылдық қаржылық есептілігіне аудитті іске асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу.

2015 жыл

2015 жылы Жалғыз акционер төмендегі мәселелер бойынша 5 шешім қабылдады:

 • «Yingtan Ulba Shine Metal Materials Co., Ltd» біріккен кәсіпорны міндеттемелерінің қалған бөлігін қайтарып алу кестесін бекіту туралы;
 • «ҮМЗ» АҚ қызметінің кейбір мәселелері туралы;
 • акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан артық бөлігі «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың Корпоративтік басқару кодексін бекіту туралы;
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кейбір еншілес ұйымдарының қадағалау кеңестері мен директорлар кеңестерінің құрамы туралы;
 • «Уран концентраты. Жеткізуші мен қайта өңдеуші арасында өзара есеп айырысу кезінде уранның мөлшерін (массасын) анықтау тәртібі» Нұсқаулығын жаңа редакцияда бекіту туралы.

2016 жыл

2016 жылы Жалғыз акционер төмендегі мәселелер бойынша 7 шешім қабылдады:

 • «ҮМЗ» АҚ 2015 жылға жылдық аудиттелген шоғырланған қаржылық есептілігін бекіту және шоғырланған таза табысты тарату тәртібін бекіту туралы, «ҮМЗ» АҚ 2015 жылға жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы;
 • «ҮМЗ» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу туралы;
 • «ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы;
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ «Ахуалдық орталық» Ақпараттық жүйесі туралы Қағиданы бекіту туралы;
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ғылыми-техникалық қызметін басқару» Саясатын бекіту туралы;
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметкерлі және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ еншілес тәуелді ұйымдарының қызметкерлерін алмастыру туралы», «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ» және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ еншілес тәуелді ұйымдарында  тағылымдама және іс-тәжірибе өту туралы» Ережелерді бекіту туралы;
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ еншілес ұйымдар қатысында 2016-2020 жылдарға  Дивидендті саясатын бекіту туралы.

2017 жыл

2017 жылы Жалғыз акционер мына мәселелер бойынша 8 шешім қабылдады:

 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ зияткерлік меншік нысандарының құнын бағалау және коммерцияландыру» Нұсқаулығын бекіту туралы;
 • «Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік қоғамы Акционерлерінің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер) туралы қағиданы бекіту туралы; 
 • «ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы;
 • «ҮМЗ» АҚ 2017, 2018 және 2019 жылдарға қаржылық есептілігіне ҚЕХС бойынша аудит жүргізу бойынша «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС аудиттік қызметтеріне төлеу мөлшерін бекіту туралы;  
 • «Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы қағиданы жаңа редакцияда бекіту туралы;
 • «ҮМЗ» АҚ 2016 жылға жылдық аудиттелген шоғырландырылған қаржылық есептілігін және таза пайданы бөлу тәртібін бекіту туралы, «ҮМЗ» АҚ акционерлеріне дивидендтерді төлеу туралы; 
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да жасалған авторлық құқық нысандарын пайдалануды тіркеу» Ережесін бекіту туралы;
 • «ҮМЗ» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.

2018 жыл

2018 жылы Жалғыз акционер мына мәселелер бойынша 9 шешім қабылдады:

 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ деректерін басқару тұжырымдамасын бекіту туралы;
 • 2017 жылға «ҮМЗ» АҚ аудиттелген жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігі мен таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, «ҮМЗ» АҚ акционерлеріне дивиденд төлеу туралы, 2017 жылы «ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы;
 • «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ Басқарма Төрағасы лауазымына тағайындау туралы;
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ «Салықтық бақылау» және «Салықтық тәуекелдер» процестерінің регламенттерін бекіту туралы;
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Тобының корпоративтік салықтық есептік саясатын бекіту туралы;
 • ұйымдастырушылық құжаттарды бекіту туралы;
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-дағы рационализаторлық қызмет» қағидасын бекіту туралы»;
 • «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы;
 • «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС. «ҮМЗ» АҚ солтүстік алаңы. Қуаттылығы жылына 200 тонна жылу бөлгіш құрастырмалар (ЖБҚ) өндірісі» инвестициялық жобасының «Жүзеге асыру» кезеңіне өту мәселесін қаарстыру туралы
Бет өзгертілді: 06-02-2019